Vol 14, No 3A

2016

DOI: http://dx.doi.org/10.12928/telkomnika.v14i3A

Special Issue

Table of Contents

Study on Reactive Power and Harmonic Characteristics of DC Ice-melting Technology based on RTDS Simulation and Field Test PDF
Lin Xu, Yang Han 1-8
Design and Application of Coupling Power Supply Device on Overhead Ground Wire PDF
Qianbo Xiao, Haibing Zhang, Wei Song, Bangfei Deng 9-16
Electric Vehicle Regenerative Braking Control Strategy Based on Braking Time Identification PDF
Shigang Song, Xiaoping Li, Yong Lin 17-26
Investigation Effects of Filling Rate on the Bands Gaps of Two Dimensional Photonic Crystals PDF
Baohe Yuan, Qi Xu, Linfei Liu, Xiying Ma 27-32
Purification of Rotor Center's Orbit Based on Singular Value Decomposition PDF
Wenbin Zhang, Dewei Guo, Libin Yu, Jie Min, Yasong Pu, Wei Xiong 33-41
Analysis on a New Data Mining Algorithm of the Statistics Work PDF
Ding Zhi, Ha Yan, Li Yan 42-46
Harmonic Estimation Algorithm based on ESPRIT and Linear Neural Network in Power System PDF
Xiangwen Sun, Ligong Sun, Shuai Zhao 47-55
Improvement of RBF Neural Network by AdaBoost Algorithm Combined with PSO PDF
Yuanyuan Wang, Xiang Li 56-64
The Secure Localization Algorithm of SDV-HOP in Wireless Sensor Networks PDF
Hongbin Wang, Liping Feng, Rong Li, YiChi Zhang 65-74
Hole-wedge Effect of Friction Pair and Its Control Mechanism PDF
Zhihong Han, Shuyang Liu 75-82
Service Selection Algorithm of Two-layer QoS Model based on Functional Grouping PDF
Hongxia Wang, Jianjia Sheng 83-91
Design of Intelligent Electronic Meters Based on GPRS PDF
Chunfeng Li, Dandan Sun, Wusheng Tang 92-97
Short-frame Prior Scheduling with WRR Transmission Strategy in AFDX Terminal System PDF
Yuanyuan Xu, Hongjuan Ge, Shuang Wu, Jingzhong Yang 98-107
On Line Monitoring of Partial Discharge in High Voltage Cables PDF
Qiang Gao, Zaiming Yu, Xiaoming Li, Qi Liu, Fang Yuan, Yue Han, Lin Shi, Jixian Shen, Zhaohui Liang 108-114
An Improved Gaussian Mixture Model Method for Moving Object Detection PDF
Weiwei Dong, Yujian Wang, Wenpeng Jing, Taoxin Peng 115-123
Parts Surface Structure Image Classification Detection System Design PDF
Min Cui, Xiangming Deng, Kuilu Liu, Weiyi Deng 124-130
Development of Dynamic Monitoring System of Cement Kiln’s Axis based on WSN PDF
Zhiqiang Hu, Huafeng Guo 131-138
Anti-theft System of Smart Homes Based on GPRS PDF
Chunfeng Li, Dandan Sun, Wusheng Tang 139-144
Digital Management Mechanism of Sudden Geological Disaster Emergency Plan PDF
Lu Huang, Xiangang Luo, Zhong Xie, Luyang Xiang, Jingmin Tu 145-151
Research on Railway Signal Distributed Computer Control Switch Module PDF
Hualin Chen, Lan Chen 152-160
Relative Position Error Analysis for Mars Probes PDF
Shaowu Chen, Gang Ji, Dezhen Xu, Haitao Li, Guangliang Dong 161-168
An Audio Guided Resource Robot Based on Band-pass Filter and Touch Sensors PDF
Xuan Bokai, Lina Zhao, Peng Wang, Hao Sun 169-177
Bolt Fatigue Strength for the Tower of Large-scale Horizontal Axis Wind Turbines PDF
Pengwen Sun, Baiwei An, Kai Long 178-186
Special Device Conveying Coal in the Freight Yard of the train-Design of the Driving Roller of the Belt Conveyor PDF
Qiulei Du, Wusheng Tang, Liai Pan 187-193
Dynamic Simulation Analysis of Working Device for Hydraulic Excavator Based on ADAMS PDF
Caiyuan Xiao, Guiju Zhang 194-201
Improvement and Simulation of Data Mining Algorithm Based on Association Rules PDF
Li Tian, Dai Xiao-xia, Chen Guan-lin, Weng Wen-yong 202-207
Forecasting Range Volatility Using Support Vector Machines with Improved PSO Algorithms PDF
Liyan Geng, Yigang Liang, Zhanfu Zhang, Xin Shi 208-216
Grading System Design of Dendrobium Officinale Based on Machine Vision PDF
Yongping Li, Moli Xu, Si Tian 217-223
X-ray Imaging Technology Application in Fuxin Switch Equipment Test PDF
Jianjun Wu, Yupeng Wang, Qing Ye, Baichao Su 224-228
Small Moving Target Detection Model Based on Improved Mixed Disturbance Gauss Model PDF
Ting Bai, Jinwen Tian, Xiao Sun 229-236
Time-frequency Analysis of Track Irregularity Based on Orthogonal Empirical Mode Decomposition PDF
Ling Zhao, Darong Huang, Honggang Wang, Hongtao Yu, Xiaoyan Chu 237-243
Unsupervised Classification of Fully Polarimetric SAR Image Based on Polarimetric Features and Spatial Features PDF
Xiaorong Xue, Liping Di, Liying Guo, Li Lin 244-251
An Image Retrieval Method Based on Manifold Learning with Scale-Invariant Feature Control PDF
Haifeng Guo, Shoubao Su, Jing Liu, Zhoubao Sun, Yonghua Xu 252-258
A Method of Polarimetric Synthetic Aperture Radar Image Classification Based on Sparse Representation PDF
Hongfu Wang, Xiaorong Xue 259-268
Detection System of Bottle Cap Smoothness Based on Image Processing PDF
Yao Yu, Xuesong Suo 269-276
Brain Wave Recognition of Word Imagination Based on Support Vector Machines PDF
Xiaomin Zhang, Yongping Li, Xushan Peng 277-281
Applications of Multiobjective Particle Swarm Optimization Algorithms in Smart Grid: a Comprehensive Survey PDF
Ting Li, Bo Yang, Dong Liu 282-287
A Community Detection Algorithm Based on NSGA-II PDF
Lishuo Zhang, Qi Wang 288-296
The Analysis of Target Trajectory Based on Genetic Evolutionary and Particle Filter PDF
Yanni Wang, Junni Zhou 297-305
A The Field-induced Effect of Light Transmission for FeOOH-ZnFe2O4 Ferrofluids Control PDF
Anrong Wang, Pengzhi Wei, Yufeng Shao, Xiangfei Nie, Kezhong Liang, Haiyan Huang 306-312
Data Mining Based on the Rough Analysis and the Application in the Telecommunication Network Quality Evaluation PDF
Yujuan Guan, Wenyu Zhang 313-320
Design of Neural Networks for Intrusion Detection PDF
Huiran Wang, Ruifang Ma 321-325
Design and Implementation for Ontology Modeling of Design Knowledge Based on UML Class Diagram PDF
Heng Xu, Oren Musicant 326-332
Mobile Internet Information Security Analysis and Countermeasures PDF
Yongbin Zhu, Li Yan, Junsheng Li 333-337
Design of Doctor's Humanistic Care System Based on the Multiple Values Theory PDF
Xiong Wei, Guo Min 338-344
A Force Monitoring Method Based on Built-in Sensors for Feed System of Computer Numerical Control Machine Tools PDF
Guangsheng Chen, Qingzhen Zheng 345-352
Hierarchy Based Best Reasoning Semantic for Community Internet of Things PDF
Qiaoling Xie, Ningshe Zhao, Ruo Hu 353-362
Reliability Assessment Model for Big Data Structure of Internet of Things PDF
Yingsheng Chen, Dianne Hall 363-368
An Improved Dynamic Bayesian for Exchange Rate Forecasting PDF
Mingjuan Xu, Zhengyu Liu 369-374
An Algorithm of Physical Network Topology Discovery in Multi-VLANs PDF
Xiaobo Ma, Tingting Yu 375-379
Optimization of Express Delivery Routing Problem PDF
Xiangang Luo, Jingmin Tu, Lu Huang 380-388